Všeobecné obchodní podmínky Kitty Sitting

Poskytovatel
Kitty Sitting
Bc. Eliška Spurná
Hostkovice 10
783 57 Tršice
IČO: 07857764
Tel.: +420 732 516 212
Email: LizaSpurna@seznam.cz
Dále jen Poskytovatel

Catsitterka
Fyzická osoba vykonávající služby hlídání koček objednané Zákazníkem. Catsitterkou může být považován i Poskytovatel.
Dále jen Catsitterka

Klient
Klientem je fyzická osoba, která objednává a využívá služby nabízené Poskytovatelem.
Dále jen Klient
_______________________________________________________________________________

 1. Předběžnou objednávku služeb lze provést přes online formulář, emailem nebo telefonicky. Objednávka se stává závaznou ve chvíli podepsání Dohody o hlídání.
 2. Poskytovatel zastoupený Catsitterkou se Klientovi zavazuje zajistit péči svěřeným zvířatům v rozsahu stanoveném v Dohodě o hlídání.
 3. Klient podpisem Dohody o hlídání dává Poskytovateli zastoupenému Catsitterkou svolení k zajištění péče o kočky a vykonání dalších úkolů uvedených v Dohodě o hlídání dle termínů a na adrese uvedené tamtéž.
 4. Poskytovatel zastoupený Catsitterkou se tímto zavazuje k tomu, že se svěřeným zvířetem bude zacházet jemně, důstojně, klidně a s úctou. V žádném případě není dovoleno zvíře jakkoli a za cokoli trestat nebo se k němu chovat hrubě.
 5. Poskytovatel zastoupený Catsitterkou se zavazuje v průběhu hlídání využívat jen prostory, které nezbytně potřebuje k vykonání své práce. Pokud Klient odepře Catsitterce přístup do některé z částí domu nebo bytu, Catsitterka ji nenavštíví ani v nepřítomnosti Klienta, nebude-li mít jeho výslovný souhlas.
 6. Klient je povinen zajistit dostatek krmení a podestýlky do kočičího WC tak, aby vystačilo na celou dobu hlídání. Bude-li něčeho nedostatek, Catsitterka zakoupí potřebné z vlastních prostředků a částka bude naúčtována Klientovi při ukončení hlídání. Tato skutečnost bude sdělena Klientovi při Zprávě z hlídání.
 7. Catsitterka je povinna zasílat každý den Zprávu z hlídání Klientovi. Krátký popis průběhu návštěvy včetně fotky nebo videa bude zasílat na předem domluvený kontakt.
 8. Klient souhlasí s pořízením fotodokumentace z hlídání a s jejím dalším použitím pro potřeby společnosti Kitty Sitting.
 9. Klient zaručuje, že jeho zvířata jsou zdravá a nejeví žádné známky nemoci. Pokud zvíře trpí jakoukoli nemocí a je nutné mu podávat léky, klient to vždy oznámí catsitterce předem. Pokud klient zamlčí skutečnost o zdravotním stavu zvířete, má catsitterka právo ukončit hlídání předběžně, a to v okamžiku zjištění zamlčené skutečnosti.
 10. V případě, že Catsitterka v průběhu hlídání zjistí zhoršení zdravotního stavu zvířete, je povinna o stavu informovat Klienta. Dle domluvy s ním podnikne následné kroky. V případě, že bude nezbytné odvézt zvíře k veterináři, částka za vyšetření se na konci hlídání naúčtuje Klientovi. Pro tyto případy je Klient povinen uvést kontakt na svého veterináře, který zvíře zná, do Dohody o hlídání. V případě, že Klientův veterinář nebude z jakéhokoli důvodu dostupný, má Catsitterka právo nechat kočku vyšetřit u jiného veterináře. Tuto skutečnost však vždy oznámí Klientovi.
 11. Klient má povinnost připravit očkovací průkaz a jiné důležité dokumenty pro případ převozu kočky na veterinu.
 12. Poskytovatel zastoupený Catsitterkou nezodpovídá za majetek poničený kočkami v jeho nepřítomnosti. Zjistí-li při svém příchodu jakoukoli škodu, neprodleně tuto skutečnost oznámí Klientovi, a to včetně fotodokumentace.
 13. Podepsáním Dohody o hlídání Klient souhlasí s Ceníkem služeb a s Obchodními podmínkami.
 14. Dohoda o hlídání nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma stranami.
 15. Podepsáním Dohody o hlídání Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem a Catsitterkou zpracovány a uchovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb hlídání koček.
 16. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Klienta neposkytnout třetím subjektům.
 17. Poskytovatel osobní údaje Klienta využije výhradně za účelem poskytování služeb hlídání koček, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 18. Poskytovatel i Catsitterka musí vynaložit maximální úsilí na ochranu osobních údajů Klienta.
 19. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 20. Dohoda o hlídání koček a otázky související se řídí českým právem.
 21. Přílohou k těmto obchodním podmínkám je Dohoda o hlídání koček, kterou Klient podepisuje při úvodní schůzce.
 22. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 30. dubna 2019

Všeobecné obchodní podmínky v PDF